Dobór do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji - dlaczego warto zostać policjantem?

Wymagane dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby cz. A i B,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały do wglądu),
  • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności, przydatne do służby w Policji (kserokopie - oryginały do wglądu),
  • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy na str. 9), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu),
  • świadectwa pracy/służby (kserokopie - oryginały do wglądu).

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Zespołu Doboru  Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu – w poniedziałek, wtorek  i czwartek  w godz. 9.00-14.00 /adres: 45-078 Opole, ul Powolnego 3, numer telefonu  47 864 21 50,  47 864 21 51, 47 864 21 58, numer faksu 47 861 21 44, e-mail: kandydaci@opolska.policja.gov.pl/ oraz w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie  w godzinach urzędowania.

Terminy przyjęć do służby w 2022 roku: 07.03.2022 r., 14.06.2022 r., 02.08.2022 r., 19.09.2022 r., 29.12.2022 r.

W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych szkoły z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania się z torem przeszkód oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.

Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Kontakt pod nr telefonu 47 861 21 50, 47 861 21 51 lub 47 861 21 58

Służba to nie praca. Nosząc mundur musimy pamiętać, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.*

Policja oferuje:

    - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

    - stabilne, stałe zatrudnienie;

    - wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- stałe i pewne źródło dochodu;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym to około 4100 netto + wysługa lat;

- możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)

    - skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby);

    - możliwość doskonalenia zawodowego;

    - możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;

    - prestiż zatrudnienia;

    - szeroki katalog specjalizacji;

    - wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!

* www.policja.pl

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

Powrót na górę strony