Dobór do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji - dlaczego warto zostać policjantem?

ZOBACZ DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS!

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 10.85 MB)

 

 

 

1. Informacja dla kandydatów - dlaczego warto zostać policjantem:

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

 • stabilne, stałe zatrudnienie;

 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

 • konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 marca 2024 roku zostało podwyższone:

 

1

Kursant - (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek do 26 lat

 

5 465 netto

 

6 005 brutto

 

2

Policjant po szkoleniu  zawodowym podstawowym wiek do 26 lat

 

5 850 netto

 

6 427 brutto

 

3

Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek do 26 lat

 

6 300 netto

 

6 930 brutto

 

 

1

Kursant  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat

 

5 074 netto

 

6 005 brutto

 

2

Policjant po szkoleniu zawodowym podstawowym wiek powyżej 26 lat

 

 5 400 netto

 

6 430 brutto

 

3

Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek powyżej 26 lat

 

5 800 netto

 

6 930 brutto

 

 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

 • pakiet socjalny (np. coroczne dofinansowanie do wypoczynku, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za brak lub remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa itp.)

 • prawa emerytalne po 25 latach służby;

 • możliwość doskonalenia zawodowego;

 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

 • prestiż zatrudnienia;

 • służbę w organizacji zaufania społecznego;

 • szeroki katalog specjalizacji;

 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI W GARNIZONIE OPOLSKIM

2. Kto może pełnić służbę w Policji

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający w pełni z praw publicznych;

 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby objęte ewidencją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, to jest osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub zostały przeniesiene do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

3. Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby cz. A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności, przydatne do służby w Policji (kserokopie - oryginały do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy na str. 9), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu),
 • świadectwa pracy/służby (kserokopie - oryginały do wglądu).

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Zespołu Doboru  Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu – codziennie  od godz. 7.30 do 15.30 /adres: 45-078 Opole, ul Powolnego 3, numer telefonu  47 864 21 50,  47 864 21 51, 695 872 410, 695 872 372, numer faksu 47 861 21 44, e-mail: kandydaci@op.policja.gov.pl/ oraz w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie  w godzinach urzędowania. Istnieje również możliwość złożenia kompletu dokumetów w godz. od 15:00-18:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem Zespołu Doboru.

4. Procedura kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • osobiste złożenie dokumentów:

 • test wiedzy i test sprawności fizycznej

 • badanie psychologiczne - komputerowy test psychologiczny oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;

 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • rozmowa kwalifikacyjna;

 • komisja lekarska - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Kontakt:

Zespół Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

ul. Powolnego 3, pokój 05

45-077 Opole

nr  telefonu: 47 864 21 50, 47 864 21 51, 47 864 21 58,

nr telefonu komórkowego: 695 872 410, 695 872 372,

nr fax: 47 861 2144

adres e-mail: kandydaci@op.policja.gov.pl

5. Informacja dla kandydatów  ubiegających się o ponowne przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. 

W przypadku kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji złożył podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji, a także dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu, jeżeli podczas pełnienia służby w Policji uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe, postępowanie kwalifikacyjne:
składa się z następujących etapów:


a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
b) rozmowy kwalifikacyjnej,
c) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
d) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
e) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

6. Co kandydat do służby powinien wiedzieć o tatuażach?

Zgodnie z Zarządzeniem numer 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 punkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności: (…) ppkt 5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1882).

 

7. Skrócenie czasu karencji

Aktualnie obowiązujące okresy karencji po negatywnym wyniku z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wynoszą:

- 2 miesiące po teście sprawności fizycznej;

- 10 miesięcy po teście psychologicznym;

- 6 miesięcy po rozmowie kwalifikacyjnej;

- 12 miesięcy po postępowaniu sprawdzającym;

- 6 miesięcy po komisji lekarskiej;

NIE ZWLEKAJ!  ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony