Pozwolenia i licencje

Dopuszczenia do posiadania broni

Data publikacji 27.07.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu jest właściwym organem do wydania dopuszczenia do posiadania broni osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z art. 30 ustawy o broni i amunicji osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 (np. agencje ochrony, firmy szkoleniowe, organizacje sportowe), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów.


 

Dopuszczenia do posiadania broni nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- przeciwko życiu i zdrowiu,

- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.


 

Wymagane dokumenty

Właściwy (ze względu na miejsce stałego pobytu) komendant wojewódzki Policji wydaje dopuszczenie w formie decyzji administracyjnej.

Podanie o wydanie dopuszczenia powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, podpis oraz spełniać dodatkowe wymogi określone w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2516 z późn. zm.).

Do podania należy dołączyć:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa lub dokumenty uzasadniające zwolnienie z obowiązku dostarczenia orzeczeń tj.:

  • zaświadczenie potwierdzające służbę w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przydzielenie broni służbowej art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji;

  • orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – w przypadku pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 • dokumenty uzasadniające zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 30 ust. 1a i 1b ustawy o broni i amunicji;

dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10zł.


 

Egzamin dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji osoba ubiegająca się o dopuszczenie jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Szczegółowy sposób i zakres przeprowadzania egzaminu określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2023 r. poz. 1475). Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoretyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie m.in.:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 364);

  • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz. U. Nr 31 poz. 390);

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne (Dz. U. Nr 17 poz. 222);

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) – w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Sprawdzenie przeprowadza się poprzez rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, aby zaliczyć tę część egzaminu należy udzielić pozytywnych odpowiedzi na 18 pytań.

Praktyczna część egzaminu, obejmuje:

 • sprawdzenie wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,

 • zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią, określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej, rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej.

Pisemny dowód potwierdzenia wniesienia opłaty za egzamin, dostarcza się do organu – prowadzącego pozstępowanie administracyjne, nie później niż na dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu albo egzaminu poprawkowego. Nieuiszczenie opłaty lub nieprzedstawienie pisemnego dowodu potwierdzenia wniesienia opłaty w terminie, o którym mowa powyżej skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu lub egzaminu poprawkowego i niezdaniem danego egzaminu.


 

Opłaty

Za wydanie decyzji dot. dopuszczenia do posiadania broni wnosi się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Opolu szczegóły na stronie bip.um.opole.pl.

W przypadku nie wydania dopuszczenia strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.


 

Odpłatność za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia do posiadania broni albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń i dopuszczenia do posiadania broni - w zakresie tych samych rodzajów broni, przeprowadza się jeden egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią. Stawka odpłatności za egzamin, wynosi 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

Opłaty za egzamin wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu na konto KWP w Opolu, NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 51101014010010072231000000.


 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.


 

Osoby zamieszkałe na terenie:

 • miasta Opola – pokój 203, nr tel. 47 864 26 67;

 • powiatów: namysłowskiego, opolskiego, strzeleckiego – pokój 203, nr tel. 47 864 2333;

 • powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego – pokój 101, nr tel. 47 864 26 64;

 • powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, oleskiego prudnickiego – pokój 102, nr tel. 47 864 23 66.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)).


 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji tekst jednolity (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 z późn.zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U z 2019 r., poz. 1562).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2023 r. poz. 1475).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).


 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawach dopuszczeń do posiadania broni stronie przysługuje prawo odwołania do Komendanta Głównego Policji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli decyzja o odmowie wydania dopuszczenia stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Powrót na górę strony