Pozwolenia i licencje

Dopuszczenia do posiadania broni

Data publikacji 27.07.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu jest właściwym organem do wydania dopuszczenia do posiadania broni osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z art. 30 ustawy o broni i amunicji osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 (np. agencje ochrony, firmy szkoleniowe, organizacje sportowe), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów.


 

Dopuszczenia do posiadania broni nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- przeciwko życiu i zdrowiu,

- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.


 

Wymagane dokumenty

Właściwy (ze względu na miejsce stałego pobytu) komendant wojewódzki Policji wydaje dopuszczenie w formie decyzji administracyjnej.

Podanie o wydanie dopuszczenia powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, podpis oraz spełniać dodatkowe wymogi określone w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.).

Do podania należy dołączyć:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa lub dokumenty uzasadniające zwolnienie z obowiązku dostarczenia orzeczeń tj.:

  • zaświadczenie potwierdzające służbę w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przydzielenie broni służbowej art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji;

  • orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – w przypadku pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 • dokumenty uzasadniające zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 30 ust. 1a i 1b ustawy o broni i amunicji;

dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10zł.


 

Egzamin dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji osoba ubiegająca się o dopuszczenie jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Szczegółowy sposób i zakres przeprowadzania egzaminu określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1756 z późn. zm.). Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoretyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1756 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. poz. 1224);

 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz. U. Nr 31 poz. 390);

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne (Dz. U. Nr 17 poz. 222);

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) – w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Sprawdzenie przeprowadza się poprzez rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, aby zaliczyć tę część egzaminu należy udzielić pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Praktyczna część egzaminu, obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,

 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,

przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze wniesienie opłaty za egzamin.


 

Opłaty

Za wydanie decyzji dot. dopuszczenia do posiadania broni wnosi się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Opolu szczegóły na stronie bip.um.opole.pl.

W przypadku nie wydania dopuszczenia strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.


 

Odpłatność za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni wynosi 600 zł.  Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin. Opłaty za egzamin wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu na konto KWP w Opolu, NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 51101014010010072231000000.


 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.


 

Osoby zamieszkałe na terenie:

 • miasta Opole, powiatów: namysłowskiego, strzeleckiego – pokój 101, nr tel. 47 861 26 64;

 • powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, oleskiego – pokój 202, nr tel. 47 861 26 67;

 • powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, opolskiego, prudnickiego – pokój 102, nr tel. 47 861 23 66.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)).


 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji tekst jednolity (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn.zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U z 2019 r., poz. 1562).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1756).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).


 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawach dopuszczeń do posiadania broni stronie przysługuje prawo odwołania do Komendanta Głównego Policji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli decyzja o odmowie wydania dopuszczenia stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony