Pozwolenia i licencje

Kwalifikowany pracownik zabepieczenia technicznego

Data publikacji 08.04.2016

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji.
Na listę wpisuje się osobę, która:
    • ukończyła 18 lat;
    • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
    • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
    • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
    • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
    • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.);
    • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 z późn. zm.).
Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty.
Do wniosku, dołącza się:
    • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopia oraz oryginał do wglądu);
    • oświadczenie wnioskodawcy:
        ◦ o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
        ◦ o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
    • orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) (kserokopia oraz oryginał do wglądu);
    • zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu (kserokopia oraz oryginał do wglądu), lub
    • decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
    • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty.
Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Opolu szczegóły na stronie bip.um.opole.pl.
W przypadku nie dokonania wpisu strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów.
Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20, 45-086.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.

Osoby zamieszkałe na terenie:
    • miasta Opole – pokój 203, nr tel. 47 864 26 67;
    • powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, – pokój 101, nr tel. 47 864 26 64;
    • powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, oleskiego, prudnickiego – pokój 102, nr tel. 47 864 23 66;
    • powiatów: namysłowskiego, opolskiego, strzeleckiego – pokój 203, nr tel. 47 864 23 33.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)).

Podstawy prawne.
    • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.);
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628);
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 607 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy.
W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stronie przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.
Jeśli decyzja o odmowie wpisu stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis na listę KPZT

Oświadczenie KPOF

Powrót na górę strony