Pozwolenia i licencje

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Data publikacji 08.04.2016

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji.


Na listę wpisuje się osobę, która:
    • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
    • ukończyła 21 lat;
    • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową;
    • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
    • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
    • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
    • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
    • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty.
Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji.
Do wniosku, dołącza się:
    • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (kserokopia oraz oryginał do wglądu);
    • oświadczenie wnioskodawcy:
        ◦ o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
        ◦ o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
    • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne (oryginały lub kserokopie oraz oryginały do wglądu), o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia;
    • zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (kserokopia oraz oryginał do wglądu);
lub
decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej - jeżeli taka decyzja była wydana na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.);
    • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Spełnienie wymogu posiadania przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzają:
    1) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
    2) dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
    3) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;
    4) zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy o ochronie osób i mienia;
    5) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
    6) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
    7) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Opłaty
Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Opolu szczegóły na stronie bip.um.opole.pl.
W przypadku nie dokonania wpisu strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.


Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20, 45-086.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.

Osoby zamieszkałe na terenie:
    • miasta Opole – pokój 203, nr tel. 47 864 26 67;
    • powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, – pokój 101, nr tel. 47 864 26 64;
    • powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, oleskiego, prudnickiego – pokój 102, nr tel. 47 864 23 66;
    • powiatów: namysłowskiego, opolskiego, strzeleckiego – pokój 203, nr tel. 47 864 23 33.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)).

Podstawy prawne
    • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.);
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru                   zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628);
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2344);
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1688);
    • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 103).

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stronie przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.
Jeśli decyzja o odmowie wpisu stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Obowiązkowe kursy doskonalące umiejętności

Zgodnie z art. 38b ustawy o ochronie osób i mienia – kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
Z obowiązku, o którym mowa powyżej, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia.
Kursy doskonalące,  prowadzą podmioty wskazane w art. 26 ust. 7 pkt 4, 6 i 7 ustawy.


Pliki do pobrania

Wniosek o wpis na listę KPOF

Oświadczenie – LKPO

Powrót na górę strony