Pozwolenia i licencje

Licencja detektywa

Data publikacji 08.04.2016

Licencję detektywa wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji (w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończyła 21 lat;
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 •  legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.


 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby składającej wniosek.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku, dołącza:

 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (dowód osobisty do wglądu),
 • kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa
 • pisemne oświadczenie, że osoba ubiegająca się o licencje detektywa nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm.


 

Opłaty

Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% ww. kwoty.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (NBP O/R w Opolu nr rachunku 51 1010 1401 0010 0722 3100 0000).


 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20, 45-086.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.


 

Osoby zamieszkałe na terenie:

miasta Opole – pokój 203, nr tel. 47 864 26 67;

powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, – pokój 101, nr tel. 47 864 26 64;

powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, oleskiego, prudnickiego – pokój 102, nr tel. 47 864 23 66;

powiatów: namysłowskiego, opolskiego, strzeleckiego – pokój 203, nr tel. 47 864 23 33.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)).


 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 129 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2534 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 99 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1776 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru
i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1879)


 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania licencji detektywa stronie przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.


 

 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony