Pozwolenia i licencje

Pozwolenia na broń

Data publikacji 08.04.2016

Uzyskanie pozwolenia na broń palną.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu jest właściwym organem do wydania pozwolenia na broń palną osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie województwa opolskiego.

Organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1) ochrony osobistej;

2) ochrony osób i mienia;

3) łowieckich;

4) sportowych;

5) rekonstrukcji historycznych;

6) kolekcjonerskich;

7) pamiątkowych;

8) szkoleniowych.


 

Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

1) dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

2) dla pozwolenia na broń do celów łowieckich - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

3) dla pozwolenia na broń do celów sportowych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego;

4) dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

5) dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich - udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

6) dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

7) dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- przeciwko życiu i zdrowiu,

- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń powinien zawierać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe – w przypadku mężatek, data i miejsce urodzenia, PESEL, seria i nr dowodu osobistego przez kogo i kiedy wydany) oraz powinien być podpisany.

We wniosku wskazujemy cel posiadania broni oraz ważną przyczynę. która uzasadnia posiadanie broni palnej, a także uzasadnienie dla liczby sztuk broni, na które ma być wydane pozwolenie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

 • orzeczenie lekarskie,

 • orzeczenie psychologiczne,

 • dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm,

 • dokumenty uzasadniające wydanie pozwolenia na broń,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia określone w art. 15 ust. 6 (zwolnienie z obowiązku przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) oraz art. 16 ust. 2 (zwolnienie z egzaminu) ustawy o broni i amunicji.


Przed wydaniem zezwolenia na posiadanie broni należy zdać egzamin :
• teoretyczny z przepisów dotyczących bezpiecznego posługiwania się bronią oraz
• praktyczny ze znajomości budowy broni i umiejętności strzeleckich (na strzelnicy).

OPŁATY :

 1. opłaty skarbowe za wydanie pozwolenia - 242 zł, za wydanie zaświadczenia do nabycia broni - 17 zł, wpłacane na konto Urzędu Miasta w Opolu,

 2. orzeczenie lekarskie, orzeczenia psychologiczne - obowiązują ceny umowne.

 
Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.

 

Osoby zamieszkałe na terenie:

 • miasta Opole, powiatu opolskiego– pokój 3, nr tel. 47 861 23 77;

 • powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego, głubczyckiego, krapkowickiego, : namysłowskiego,– pokój 2, nr tel. 47 861 26 63;

 • powiatów: strzeleckiego, oleskiego kluczborskiego – pokój 2, nr tel. 47 861 23 78;

 • powiatów:, nyskiego, brzeskiego – pokój 3, nr tel. 47 861 26 62.

 

Druki do pobrania w sprawach pozwoleń na broń

Wzory druków nie są jedynymi obowiązującymi. Można wypełnić wnioski ręcznie według własnej koncepcji. Celem zamieszczenia wzorów jest ułatwienie Wnioskodawcy decyzji co do formy i treści. Wypełnienie niżej wymienionych wzorów w całości gwarantuje, że wniosek lub zawiadomienie nie będzie obarczone brakami.


WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UPRAWNIAJĄCEJ DO POSIADANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BRONI PALNEJ pobierz

WNIOSEK O WYDANIE KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI POZBAWIONEJ CECH UŻYTKOWYCH pobierz

WNIOSEK O WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ W CELACH ŁOWIECKICH pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ W INNYCH CELACH pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ pobierz

WZÓR UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY BRONI pobierz

WZÓR UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEWOZOWEJ pobierz
 

Zasady egzaminu dla osób ubiegających się o broń palną

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.) osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Szczegółowy sposób i zakres przeprowadzania ww. egzaminu określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1756 z późn. zm.).

Teoretyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie:

         - znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni a w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie m.in.:

          - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1756) w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią;

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1224) w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 31 poz. 390) w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego;

- znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

 1. Praktyczna część egzaminu, obejmuje sprawdzenie:

- przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,

- umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określania części broni,

- przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze wniesienie opłaty za egzamin na konto KWP w Opolu, NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 51101014010010072231000000.


 

Punkty, w których można bezpłatnie uiścić opłatę skarbową

Opłatę skarbową kierowaną do Urzędu Miasta w Opolu bezpłatnie można uiścić w:

 1. Kasa Urzędu Miasta w Opolu (Plac Wolności 7-8, pokój 110) oraz kasa automatyczna – opłatomat (Rynek Ratusz).

 2. Bank Millennium w oddziałach:

- ul. Wrocławska 152 (C.H Karolinka);

- Pl. Wolności 6 (obok Pizza Hut);

- ul. 1 Maja 6 (koło dworca PKS).
 

 1. Urząd Pocztowy w Opolu w oddziałach:

(ul. Krakowska 46, ul. Książąt Opolskich 33, ul. Wróblewskiego 25, ul. Ozimska 53, ul. Spychalskiego 4D lok.15, ul. Chabrów 31, ul. Tysiąclecia 33, ul. Alojzego Dambonia 167, ul. Sosnkowskiego 16, ul. Kielecka 2, ul. Skautów Opolskich 7A).
 

 1. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14.

 2. Starostwo Powiatowe w Opolu przy ul. 1-go Maja 29.

 3. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przy ulicy Obrońców Stalingradu 66.

 

Notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia

Od 2009 r. dostępny jest Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, który prowadzi Krajowa Rada Notarialna na stronie https://www.rejestry.net.pl/.

To oznacza, że możemy uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Informacja ta jest istotna dla spadkobierców właścicieli broni.

Tak jak dotychczas możemy uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
 

Akt poświadczenia dziedziczenia - informacja dla klienta
1. Notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia. Podstawa prawna – Dział II Rozdział 3a ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1192).

2. Zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.

3. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzi Krajowa Rada Notarialna na stronie https://rejestry-notarialne.pl/.

4. Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia należy rozpocząć od skontaktowania się jednej osoby z dowolną kancelarią notarialną, celem umówienia spotkania u notariusza.

5. Nie ma konieczności sporządzania pisemnego wniosku o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia, jak to ma miejsce w postępowaniu sądowym.

6. Celem pierwszego spotkania u notariusza jest :

a) stwierdzenie możliwości sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w danej sprawie,
b) sprawdzenie kompletności składanych notariuszowi dokumentów,

c) określenie kosztów wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia,

d) ustalenie terminu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - już z udziałem wszystkich zainteresowanych.

7. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

a) otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 30 czerwca 1984 r.,

b) nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku,

c) w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi,

d) spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą,

f) nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sadzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po nim,

g) testament spadkodawcy nie jest testamentem szczególnym, a ponadto,

h) wszyscy spadkobiercy ukończyli lat 13.

8. Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

a) akt zgonu spadkodawcy,

b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,

c) akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,

d) testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),

e) numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego).

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

9. Koszty związane z poświadczeniem dziedziczenia u notariusza zależą od zakresu czynności dokonywanych przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, liczby zabieranych od notariusza kopii dokumentów (wypisów) niezbędnych wydatków, podatku VAT. Ogółem średnia wysokość wszystkich kosztów związanych z wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia nie powinna przekroczyć kwoty 300-500 złotych. Wszelkie informacje natomiast udzielane są przez notariusza nieodpłatnie.

Źródło: Krajowa Rada Notarialna - www.krn.org.pl

 

Co zrobić w przypadku znalezienia broni lub amunicji

W razie znalezienia broni lub amunicji należy poinformować o tym najbliższą jednostkę Policji. Policjanci ją zabezpieczą.

 

Co należy zrobić w przypadku posiadania broni należącej do osoby zmarłej.

Osoba, która weszła w posiadanie broni lub amunicji po osobie zmarłej obowiązana jest do przekazania broni i amunicji do depozytu właściwego organu Policji tj. organu, na terenie którego zmarły miał miejsce stałego pobytu.

Informację o przypadku zgonu posiadacza broni można przekazać bezpośrednio do Wydziału Postępowań Administracyjnych (tel.47 861 23 76) lub do najbliższej jednostki Policji, z której policjanci odbiorą broń i/lub amunicję i przekażą ją depozytu w WPA.

Osoba składająca do depozytu broń, amunicję, z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni może:

1) wyrazić zgodę na jej zniszczenie - do protokołu przyjęcia broni oraz amunicji;

2) złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;

3) złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.

W takich przypadkach, opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu.

W przypadku zbycia broni (sprzedaż, darowizna) lub pozostawienia jej sobie przez spadkobiercę opłata jest pobierana od pierwszego dnia zdeponowania. W tym przypadku w celu załatwienia spraw spadkowych warto skorzystać z usług notariusza i uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, gdyż ta procedura z reguły jest szybsza.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o broni i amunicji koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba deponująca - spadkobierca(y) po zmarłej, czyli nowi właściciele broni.

Opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji pobierane są po upływie roku od dnia złożenia jej do depozytu tylko dla osób, które skorzystały możliwości wymienionej w art. 23 ust. 2 ustawy o broni i amunicji.

Do rozporządzania bronią po osobie zmarłej upoważnione są jej spadkobiercy, co organ Policji ustala na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Aktualnie opłata za przechowywanie broni w depozycie wynosi 2,42 zł za dobę za każdy egzemplarz deponowanej broni. Nie jest pobierana opłata za przechowywanie amunicji.
Nie przekazanie broni palnej Policji i jej posiadanie bez wymaganego pozwolenia na broń stanowi przestępstwo określone w art. 263 § 2 Kodeksu Karnego.

Podstawa prawna:

- art. 19, 22, 23 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.); 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz.U. Nr 152 poz. 1609).

 

Co należy zrobić w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o broni i amunicji osoba, która utraciła uprawnienia do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.

Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią i amunicją lub osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj broni.

Za wykonanie powyższego obowiązku uważa się również pozbawienie broni cech użytkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni, jest zobowiązana - w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni lub unieważnienia karty - zwrócić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji.

Nie zastosowanie się do wym. obowiązku stanowi wykroczenie o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 13 cyt. ustawy o broni i amunicji.

Decyzja staje się ostateczna z upływem terminu do wniesienia odwołania lub gdy nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji (art. 16 § 1 kpa).
 

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć do depozytu właściwego organu Policji (Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wydział Postępowań Administracyjnych - ul. Powstańców Śląskich 20).

Fakt złożenia broni do depozytu nie stanowi przeszkody do jej zbycia. Osoba składająca broń i amunicję do depozytu (za wyjątkiem znalazcy broni) może również:

- złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;

- złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o broni i amunicji koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w przypadku gdy nie zostanie zbyta w terminie 30 dni. Aktualnie opłata ta wynosi 2,42 zł za dobę za każdy egzemplarz deponowanej broni.

Posiadanie broni palnej bez wymaganego pozwolenia na broń jest przestępstwem określonym w art. 263 § 2 Kodeksu Karnego.

 

Co należy zrobić w przypadku utraty broni

Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję (art. 25 ustawy o broni i amunicji).

Naruszenie powyższego obowiązku zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy o broni i amunicji jest wykroczeniem i skutkuje obligatoryjnym cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji).
 

Pozwolenia na broń na okaziciela tzw. obiektową

Świadectwo broni może być wydane:

 1. przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

 2. przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

 3. podmiotom prowadzącym strzelnicę,

 4. szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

 5. podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

 6. urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,

 7. podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych dla osób fizycznych.

Załączniki do wniosku, dla podmiotów ubiegających się o świadectwo broni w trybie art. 29 punkt 1-6:

1. Dla przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony.

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez kierownika jednostki organizacyjnej, który powołał Wewnętrzną Służbę Ochrony, powinien zawierać:

 1. uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę broni,

 2. stan etatowy dwóch zmian, aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony w ramach powołanej WSO, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni;

 3. liczbę konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię protokołu powołania WSO,

 2. kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – gdzie do ochrony niezbędna jest broń,

 3. wykaz osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz z numerem wpisu i wskazaniem komendy wojewódzkiej Policji która dokonała wpisu oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,

 4. kserokopię instrukcji konwojowej,

 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).


2. Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji:

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez przedsiębiorcę, który posiada koncesję MSWiA zezwalającą na świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie ochrony osób i mienia, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię posiadanej koncesji MSWiA,

b) kserokopię zawartych umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,

c) kserokopię rejestru zawartych umów oraz ksiąg realizacji umów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1739). Dotyczy: wszystkich umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,

d) wykaz osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ewidencjonowanie broni i amunicji,

e) wykaz osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz z numerem wpisu i wskazaniem komendy wojewódzkiej Policji, która dokonała wpisu oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,

f) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – do których ochrony niezbędna jest broń palna,

g) kserokopię książki służby konwojowej, z której powinno wynikać, że konwoje wykonywane są w tym samym czasie,

h) kserokopię instrukcji konwojowej,

i) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

3. Dla podmiotów prowadzących strzelnicę:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej tj. strzelnicy,
b) kopię decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,
c) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni”,

d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).


4. Dla szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów, kształcących w zawodzie pracownika ochrony:

 1. dokumenty potwierdzające prowadzenie danej działalności statutowej lub gospodarczej (np. zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez starostwo, urząd miasta – art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

 2. wskazanie strzelnicy na której będzie użytkowana broń (regulamin strzelnicy powinien być zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta),

 3. wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni ,

 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).


5. Dla podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych:

 1. dokumenty potwierdzające prowadzenie zadań zawiązanych z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych),

 2. wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,

 3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

6. Dla urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw i innych podmiotów, którym pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu:

a) wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia swoich pracowników we wskazany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni palnej,

b) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,

c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

 

Zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zakupioną broń należy zarejestrować w ciągu pięciu dni od daty jej zakupu. Rejestracji broni, dokonuje organ Policji wystawiający zaświadczenie uprawniające do jej nabycia na podstawie dowodu nabycia broni potwierdzonego przeglądem zakupionej jednostki broni.
 

Przedsiębiorca nie może posiadać większej liczby broni, niż stan etatowy dwóch zmian aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony (przy ochronie stacjonarnej obiektów, obszarów i urządzeń), ilość egzemplarzy broni niezbędnej do ochrony transportowanych wartości w jednym czasie.

Dla każdej jednostki broni palnej ustalono normatyw amunicji, tj. do pistoletu, pistoletu maszynowego oraz karabinka ilość amunicji wystarczającą do pełnego załadowania czterech magazynków, a do rewolweru oraz strzelby gładkolufowej po 24 sztuki amunicji.

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony