Laboratorium Kryminalistyczne - Wydziały - Policja Opolska

Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Opolu

Naczelnik - mł. insp. Krzysztof Łyżwa

e-mail : lk@op.policja.gov.pl

 

Sekretariat : tel. 47 861 22 92,  faks 77 422 22 94

 

 

Do zakresu zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy:

- wykonywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz innych podmiotów;
- koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych  i miejskiej Policji na obszarze województwa opolskiego;
- współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania opinii oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
- uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa opolskiego

 

W strukturze Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu funkcjonują cztery zespoły robocze:

ZESPÓŁ DAKTYLOSKOPII

Daktyloskopia to jeden z najstarszych działów kryminalistyki zajmująca się ustalaniem tożsamości osób na podstawie linii papilarnych, które znajdują się na dłoniowej stronie ręki. Identyfikacja daktyloskopijna opiera się na zasadzie 3N tj. niezmienności, nieusuwalności i niepowtarzalności.

Ślady daktyloskopijne stanowią znaczącą cześć śladów ujawnianych i zabezpieczanych na miejscu zdarzenia oraz odgrywają istotną rolę w identyfikacji sprawców przestępstw ze względu na możliwość bezpośredniego wskazywania osób.

Zakres badań:

 • Identyfikacja osób na podstawie linii papilarnych
 • Wnioskowanie o sposobie popełnienia przestępstwa na podstawie ujawnionych śladów linii papilarnych
 • Prowadzenie Wojewódzkiej Rejestracji Daktyloskopijnej
 • Rejestracja śladów i przeszukiwanie w systemie AFIS
 • Ujawnianie, zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych na różnego rodzaju podłożach, pobieranie materiału porównawczego

W ramach Zespołu Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu funkcjonują trzy pracownie - Pracownia Badań Dokumentów, Pracownia Badań Informatycznych i Pracownia Antroposkopii.

 

PRACOWNIA BADAŃ DOKUMENTÓW

Zakres badań dokumentów przeprowadzanych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obejmuje klasyczne oraz techniczne badania dokumentów.

W Pracowni Badań Dokumentów wykonujemy następujące badania:

 • Analiza porównawcza rękopisów
 • Identyfikacja osób na podstawie badań pisma ręcznego
 • Ustalenie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu
 • Techniczne badania dokumentów

PRACOWNIA ANTROPOSKOPII:

 • Odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego
 • Odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów video

PRACOWNIA BADAŃ INFORMATYCZNYCH:

Pracownia Badań Informatycznych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zajmuje się badaniami związanymi ze zdarzeniami i osobami utrwalonymi w postaci obrazów, głownie zapisów systemów monitorujących.

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 • Sporządzanie kopii, stopklatek, konwersji i korekty jakości/ czytelności zapisów wizualnych
 • Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych
 • Odczyt zawartości telefonów komórkowych
 • Zabezpieczanie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów

ZESPÓŁ CHEMII

 • Badania jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i prekursorów
 • Identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych
 • Badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji

ZESPÓŁ MECHANOSKOPII

Zespół Mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu skupia trzy pracownie wykonujące badania w zakresie badań wypadków drogowych, mechanoskopii oraz traseologii:

PRACOWNIA BADAŃ WYPADKÓW DROGOWYCH

W Pracowni Badań Wypadków Drogowych wykonuje się badania związane z zaistniałymi wypadkami drogowymi z udziałem pieszych i pojazdów, które polegają na analizie okoliczności, miejsca zaistnienia wypadku, powstałych uszkodzeń pojazdów. Działania te prowadzą do wskazania przyczyn, możliwego przebiegu i skutków wypadków drogowych, dzięki czemu istnieje możliwość wskazania sprawcy zdarzenia.

 • Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów
 • Określanie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem oraz odległości między nimi
 • Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem jak żarówki, opony, pasy bezpieczeństwa, tarcze tachografów i inne
 • Badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem
 • Określanie marki, rodzaju pojazdu na podstawie elementów lub pozostawionych śladów
 • Badania stanów technicznych pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony          

PRACOWNIA MECHANOSKOPII

Mechanoskopia – to pracownia zajmująca się badaniem śladów pozostawionych przez narzędzia użyte w miejscu przestępstwa.

Zakres badań wykonywanych w pracowni mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obejmuje:

 • Identyfikację narzędzi i innych przedmiotów na podstawie pozostawionych przez nie śladów w czasie mechanicznego działania
 • Określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb
 • Określenie, czy przedmioty lub ich części stanowiły przed rozdzieleniem bezpośrednie całości lub też czy pochodziły z tej samej produkcji (serii)
 • Badania plomb i plombownic
 • Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów
 • Badania mechaniczne urządzeń zamykających
 • Badania mechanoskopijne monet i wyrobów jubilerskich
 • Określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów
 • Badania autentyczności numerów identyfikacyjnych naniesionych na podłożu z metalu, drewna, tworzywa sztucznego, szkła i innych

PRACOWNIA TRASEOLOGII

Traseologia zajmuje się identyfikacją śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt, pojazdów kołowych oraz przesuwania i wleczenia przedmiotów. Są to głównie ślady obuwia, odwzorowania opon i kół pojazdów.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Traseologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obejmuje:

 • Ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu
 • Badania oceniająco- typujące śladów traseologicznych
 • Badania identyfikacyjne śladów traseologicznych
 • Wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia
 • Badanie butów na zestawienie par
 • Badania identyfikacyjne środków transportu
 • Badania identyfikacyjne tropów zwierząt

Dodatkowo w LK znajdują się osoby wykonujące czynności w zakresie analizy plam krwawych tj:

 • Ujawnianie i zabezpieczanie śladów krwawych
 • Przeprowadzenie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i niespecyficznych)
 • Współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna)
 • Wyznaczanie obszarów ograniczających źródła krwi.

HISTORIA LABORATORIUM

W Opolu od 1954 roku pracowało dwóch techników - fotografów, którzy po ukończeniu kursów eksperckich stworzyli personalne podwaliny służby kryminalistycznej w województwie opolskim. W 1957 roku w powołanym Laboratorium Kryminalistyki pracowało pięciu ekspertów, a w dalszym etapie jego rozbudowy, w 1965 roku zatrudnionych już było czternastu ekspertów. Laboratorium wykonywało w tym okresie ekspertyzy z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii, pisma i dokumentów, fizykochemii oraz biologii, a także było wykonawcą dokumentacji fotograficznej dla potrzeb KWMO. W miarę zdobywania coraz większej wiedzy oraz doświadczenia, wykonywano coraz więcej i coraz trudniejszych ekspertyz w zakresie podstawowych badań kryminalistycznych dla potrzeb MO oraz innych organów procesowych województwa opolskiego.

W roku 1992 w wyniku reorganizacji struktur Policji w Polsce, powstało Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Opolu funkcjonujące do chwili obecnej. Rozwój etatowy Laboratorium oraz coraz większa ilość specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas badań zmusiła kierownictwo do opracowania koncepcji przeniesienia go z niewielkiego budynku do pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

W styczniu 2013 r. Laboratorium uzyskało akredytację nr AB 1394 poświadczającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. W zakresie udzielonej akredytacji oprócz badań daktyloskopijnych (identyfikacja odwzorowań linii papilarnych oraz wizualizacja śladów daktyloskopijnych) znalazły się także badania śladów traseologicznych (śladów obuwia). W Polsce, oprócz opolskiego, tylko nieliczne laboratoria mogą poszczycić się tak znakomitym potwierdzeniem kompetencji metody badań śladów i spodów obuwia. Pozostałe obszary działalności LK nie są objęte wymaganiami ww. normy.

Laboratorium, w którym obecnie pracuje 20 osób, w tym biegli i specjaliści certyfikowani wykonujący badania kryminalistyczne z zakresu: daktyloskopii, klasycznych i technicznych badań dokumentów, badań informatycznych, rekonstrukcji wypadków drogowych, mechanoskopii, traseologii, antrokposkopii, chemii oraz analizy plam krwawych. Oprócz wykonawstwa opinii Laboratorium nadzoruje merytorycznie pracę techników kryminalistyki województwa  opolskiego, wspomaga proces kształcenia służb korzystających z usług kryminalistycznych oraz stale podnosi poziom wiedzy zatrudnionego personelu oraz stosuje coraz nowocześniejsze metody badawcze oraz wyposażenie.