Patronat Honorowy Policji

Wniosek o patronat honorowy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

WS-P.024. 54 . 66 .2019

 

 

DECYZJA NR 53 /2019

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 28.03.2019

w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym.

 

Na podstawie § 6 zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 38 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może objąć patronat honorowy lub wziąć udział w komitecie honorowym wyłącznie w przypadku, gdy obejmowane patronatem przedsięwzięcie jest związane z zakresem ustawowych zadań Policji, a jego charakter wymaga szczególnego podkreślenia i wyróżnienia.

2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem”, wymaga pisemnej zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

3. Patronat nie może łączyć się ze zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji.

§ 2. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może objąć patronat nad przedsięwzięciem ponadregionalnym, regionalnym lub innym, organizowanym i odbywającym się na obszarze jego właściwości terytorialnej lub organizowanym w Policji.

§ 3. 1. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora przedsięwzięcia.

2. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące:

1) organizowanego przedsięwzięcia, tj. dokładny opis, określający jego cel, charakter, miejsce, termin oraz program, który wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku
w formie załącznika;

2) danych organizatora, współorganizatorów, partnerów, sponsorów, patronatów
i członków komitetu honorowego lub organizacyjnego, innych osób prawnych
i fizycznych, których nazwy, nazwiska lub logo będą publikowane w związku
z organizowanym przedsięwzięciem;

3) przewidywanej liczby uczestników i zaproszonych gości;

4) rangi i zasięgu przedsięwzięcia;

5) zakresu współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4. Do wniosku wnioskodawca musi dołączyć oświadczenie, którego wzór określa załącznik
nr 2 do niniejszej decyzji, w którym zobowiąże się, że w trakcie organizowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne działania promocyjne usług lub/i produktów czy prywatnych przedsiębiorców (firm), w jakikolwiek sposób sugerujący ich poparcie lub propagowanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

5. Wniosek wraz z kompletem załączników należy przesłać w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia pocztą na adres: Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu, ul. Wojciecha Korfantego 2, 45-077 Opole lub pocztą elektroniczną na adres: komunikacja@op.policja.gov.pl.

§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3, zostaje poddany analizie przez Naczelnika Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu, który sporządza i przedkłada Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu opinię o zasadności i celowości objęcia wnioskowanego patronatu.

2. Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu analizuje
i ocenia wniosek według następujących kryteriów:

1) kompletności złożonych dokumentów;

2) spełnienia wymogów określonych w § 1 ust. 1 i 3;

3) zasadności i celowości patronatu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
planowanego przedsięwzięcia;

4) zagrożeń związanych z podjęciem patronatu i wykorzystaniem wizerunku Policji, które mogą w sposób pośredni lub bezpośredni sugerować promowanie produktów, usług i prywatnych przedsiębiorców (firm).

3. W celu zweryfikowania i doprecyzowania przedstawionych we wniosku informacji, Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia.

4. Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu może zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej Policji woj. opolskiego, kierownika komórki organizacyjnej KWP w Opolu lub innej osoby o wyrażenie opinii w sprawie zasadności i celowości objęcia patronatu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

§ 5. 1. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu podejmuje decyzję o objęciu lub odmowie objęcia patronatem przedsięwzięcia.

2. Decyzja odmowna Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

3. Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu informuje wnioskodawcę o decyzji podjętej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

§ 6. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może wyrazić zgodę na zamieszczenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta patronatu w materiałach promocyjnych
i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 7. Organizator przedsięwzięcia, odbywającego się w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, będący kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu, składa Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
w terminie 30 dni od daty jego zakończenia, według wzoru określonego w załączniku nr 3
do niniejszej decyzji.

§ 8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony