PROJEKT PT. „OCHRONA INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ – WSPÓLNE ZOBOWIĄZANIA I WYZWANIA”

Na podstawie umowy nr OLAF/2016/D1/067 podpisanej z Komisją Europejską, Szkoła Policji w Katowicach realizuje projekt pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zobowiązania i wyzwania” (The financial interests of the EU – common obligations and challenges). Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Komisji Europejskiej Hercule III na rzecz wspierania działań w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 93 773 EURO, z czego kwota dofinansowania środków z Unii Europejskiej wynosi 75 018,4 EURO.

Realizację projektu zaplanowano na okres 9 grudnia 2016 - 31 stycznia 2018 roku.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw finansowych na szkodę Unii Europejskiej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zainicjowanie bezpośrednich kontaktów przedstawicieli różnych państw zajmujących się zwalczaniem oszustw dokonywanych na szkodę interesów finansowych UE, w tym także szkolenia funkcjonariuszy z zakresu ścigania oszustw finansowych..

Cel projektu koresponduje z dwoma celami operacyjnymi programu Hercule III i przyczynia się do osiągnięcia pełnej operacyjności programu:

  • Poprawa profilaktyki i dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i innych nielegalnych działań poza obecnym poziom przez zwiększenie współpracy międzynarodowej i interdyscyplinarnej
  • Zwiększenie ochrony interesów finansowych UE przed nadużyciami finansowymi, ułatwienie wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.

Osiągnięcie tego celu umożliwi organizacja 5-dniowej  konferencji dla praktyków i specjalistów zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej w Polsce oraz w Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Estonii, Węgrzech i Serbii. Konferencja umożliwi poszerzenie wiedzy uczestników o nowe zagadnienia oraz pozwoli na nawiązanie kontaktów roboczych, a w przyszłości utworzenie sieci kontaktów. Udział w konferencji weźmie łącznie 100 osób. Rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione w publikacji wydanej w kilku językach w nakładzie 500 szt.

Projekt przyczyni się do zwiększenia międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy wybranych państw unijnych w profilaktyce i dochodzeniu nadużyć finansowych.