Taryfikator mandatów i punkty karne

Punkty karne

Zagadnienie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanych potocznie „punktami karnymi” reguluje Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012r. poz. 488). Przepisy te obowiązują od 9 czerwca 2012r.

Rozporządzenie określa:

 • sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
 • warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
 • podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji;
   

Ewidencję prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych - w odniesieniu do kierowców mieszkańców woj. opolskiego jest to Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz kierowców, o których mowa w paragrafie 2 ust. 2 (niebędących obywatelami polskimi i nieposiadających karty pobytu), ewidencje prowadzi Komendant Główny Policji.

Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”, wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem”. 

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w postępowaniu dot. naruszenia do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia rozstrzygnięciem. 

Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sadu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. 

 

CO ZROBIĆ, JEŚLI POPEŁNILIŚMY WYKROCZENIE I NIE CHCEMY UTRACIĆ UPRAWNIEŃ KIEROWCY

Paragraf 8 omawianego wyżej Rozporządzenia MSW (zgodnie z art. 130 ust.3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym) umożliwia kierowcy (naruszającemu przepisy ruchu drogowego) wzięcie udziału w specjalnym szkoleniu organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zmniejszyć ilość zgromadzonych punktów karnych. Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez ośrodki WORD (w całym kraju) umożliwia zredukowanie sumy posiadanych punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Jednak, aby było to możliwe należy pamiętać o tym, że:

 • w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy przed jego rozpoczęciem nie otrzymali więcej niż 24 pkt;
 • ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie pierwszego roku od czasu otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy;
 • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć;
 • szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika;
 • w szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na terenie województwa opolskiego szkolenia organizowane są przez: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu ul. Oleska 127

 

UDZIELANIE INFORMACJI ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Informujemy Państwa, że:

Na terenie Opolszczyzny ustne informacje o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego udzielane są osobom zainteresowanym, po wylegitymowaniu się dowodem osobistym, w Wydziałach Ruchu Drogowego Komend Powiatowych Policji i Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz przez dyżurnych w tych jednostkach oraz w Komisariatach Policji – całodobowo, a także w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydaje się w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej  Policji w Opolu ul. Korfantego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł – zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) należy uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Opola przy ul. Rynek Ratusz lub na ul. Wolności 7/8 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30,
- dowolnej placówce pocztowej lub banku,
- bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Urząd Miasta Opola ul. Rynek Ratusz na nr rachunku 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
 tytuł wpłaty "za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego"

Podanie o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem wpłaty lub opłaty skarbowej należy składać w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.

Podania wypisane niekompletnie, nieczytelnie, lub bez opłaty skarbowej zgodnie z art. 64 §2 kpa pozostaną bez rozpoznania (po uprzednim wezwaniu wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni).

W celu sprawdzenia ilości posiadanych punktów karnych nie trzeba się już udawać osobiście do najbliższej jednostki policji. Można to sprawdzić za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl. Jest tam zawarta informacja o działającej usłudze systemu CEPiK 2.0 pod nazwą "Sprawdź swoje punkty karne", która za pośrednictwem profilu zaufanego umożliwia sprawdzenie swojej osoby pod kątem ilości posiadanych punktów karnych. Na stronie tej umieszczona jest dokładna instrukcja jak założyć taki profil zaufany oraz jak skorzystać z usługi. W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy posiadaną wiedzą, a danymi uzyskanymi z systemu (m. in. nie zgadza się ilość aktywnych punktów karnych lub na mojej osobie zarejestrowano wykroczenie, które nie miało miejsca) proszę zwrócić się w celu wyjaśnienia sprawy osobiście lub listownie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu lub do najbliższej jednostki policji.

Do pobrania:

- podanie

- rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej

Powrót na górę strony