Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA

W związku z realizacją projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, zapraszamy serdecznie do składania ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z poniższym załącznikiem

Zaproszenie do składania ofert

Kluzula informacyjna RODO