Praktyki studenckie - Policja Opolska

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU

 

I. Wymagane dokumenty złożone przez studenta przed odbyciem praktyki:

a) wniosek (w załączniku) o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem danych do kontaktu (adres korespondencyjny, nr tel., adres e-mail),

b) imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni,

c) kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej,

d) zakres (program) praktyki,

e) kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego (w załączniku).

Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane. Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną jednostki Policji. W związku z czym spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie przekłada się na przyjęcie studenta na praktykę.

II. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu lub przesłać drogą pocztową (adres: Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole).

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu nie są rozpatrywane wnioski o odbycie praktyk studenckich w komendach powiatowych/miejskiej Policji województwa opolskiego.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich w KWP w Opolu:

a) rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie /co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki/ wraz z wymaganymi dokumentami.

b) pozytywne rozpatrzenie wniosku o odbycie praktyki warunkują: - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, - możliwości organizacyjne i kadrowe jednostki Policji w terminie odbywania praktyki.

c) wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. Student otrzymuje pisemną lub e-mailową lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

IV. Porozumienie o organizacji praktyk studenckich:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Wojewódzką Policji w Opolu.

V. Pozostałe informacje:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne,

b) po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię,

c) praktyki studenckie realizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu są nieodpłatne. KWP w Opolu nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

VI. Informacje dotyczące odbywania praktyk w komendach powiatowych/miejskiej Policji województwa opolskiego:

a) osoba zainteresowana odbyciem praktyki studenckiej w komendzie powiatowej/miejskiej opolskiej Policji zobowiązana jest do złożenia w/w dokumentów we właściwej jednostce.

b) o przyjęciu studenta do poszczególnych komend powiatowych/miejskiej opolskiej Policji decyduje kierownik jednostki lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Wniosek o praktyki (plik do pobrania) 

Oświadczenie (plik do pobrania)

Praca w Policji