Dopuszczenia do posiadania broni - Pozwolenia i licencje - Policja Opolska

Pozwolenia i licencje

Dopuszczenia do posiadania broni

Data publikacji 27.07.2017

Opis sprawy

DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI

Kogo dotyczy

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu jest właściwym organem do wydania dopuszczenia pozwolenia na broń palną osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z art. 30 ustawy o broni i amunicji osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 (np. agencje ochrony, firmy szkoleniowe, organizacje sportowe), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

Dopuszczenia do posiadania broni nie wydaje się osobom:

1)    niemającym ukończonych 21 lat;

2)    z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3)    wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4)    uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5)    nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)    stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

          - przeciwko życiu i zdrowiu,

-  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wymagane dokumenty

Właściwy (ze względu na miejsce stałego pobytu) komendant wojewódzki Policji wydaje dopuszczenie w formie decyzji administracyjnej.

Podanie o wydanie dopuszczenia powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, podpis oraz spełniać dodatkowe wymogi określone w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 576 z późn. zmianami).

Do podania należy dołączyć:

·         orzeczenie lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa lub dokumenty uzasadniające zwolnienie z obowiązku dostarczenia orzeczeń tj.:

o   zaświadczenie potwierdzające służbę w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przydzielenie broni służbowej art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji;

o   orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – w przypadku pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 dokumenty uzasadniające zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 16 ust.          2 i art. 30 ust. 1a i 1b ustawy o broni i amunicji;

 dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10zł.

Opłaty

Opłatę za wydanie decyzji dot. dopuszczenia do posiadania broni w kwocie 10 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Opolu

 Opłatę /ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)/

 

Odpłatność za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni wynosi 600 zł.  Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin. Opłaty za egzamin  wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

Opłatę /ponosi wnioskodawca według stawek określonych  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U z 2000r. Nr 19, poz. 241).

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu  ul. Powstańców Śląskich 20

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek w godz.9.00-17.00,

od wtorku do piątku w godz.8.00-15.00.

w środy nieczynne

lub kierować na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole,

 

W przypadku przesłania drogą korespondencyjną wniosku o wydanie dopuszczenia kserokopie wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 76 a § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zgodność z oryginałem powyższych dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika.

Osoba odpowiedzialna

Osoby z terenu:

·         miasta Opole, powiatów: namysłowskiego, strzeleckiego – pokój 101, nr tel. 77 422 26 64;

·         powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, oleskiego – pokój 102, nr tel. 77 422 23 66;

·         powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, opolskiego, prudnickiego – pokój 202, nr tel. 77 422 26 67.

Dopuszczenia do strzelectwa sportowego – pokój 201,

nr tel. 77 422 2363  lub 77 422 2374.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2015 r. poz. 2210);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U z 2000r. Nr 19, poz. 241).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawach dopuszczeń do posiadania broni stronie przysługuje prawo odwołania do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie dopuszczenia.doc

Uwagi i dodatkowe informacje

Jeśli decyzja o odmowie wydania dopuszczenia stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Plik wniosku o wydanie dopuszczenia

Praca w Policji