Kwalifikowany pracownik zabepieczenia technicznego - Pozwolenia i licencje - Policja Opolska

Pozwolenia i licencje

Kwalifikowany pracownik zabepieczenia technicznego

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji.

Na listę wpisuje się osobę, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
 • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782 oraz z 2016 r. poz. 64).

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty

Do wniosku, dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopia oraz oryginał do wglądu);
 • oświadczenie wnioskodawcy:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
 • orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu (kserokopia oraz oryginał do wglądu), lub
 • decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Opolu szczegóły na stronie bip.um.opole.pl.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.

Osoby zamieszkałe na terenie:

 • miasta Opole, powiatów: namysłowskiego, strzeleckiego – pokój 101, nr tel. 77 422 26 64;
 • powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, oleskiego – pokój 102, nr tel. 77 422 23 66;
 • powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, opolskiego, prudnickiego – pokój 202, nr tel. 77 422 26 67.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stronie przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Jeśli decyzja o odmowie wpisu stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis na listę KPZT

Oświadczenie – LKPO