Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - Pozwolenia i licencje - Policja Opolska

Pozwolenia i licencje

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji.

Na listę wpisuje się osobę, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

 

Wymagane dokumenty

Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy komendant wojewódzki Policji.

Do wniosku, dołącza się:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (kserokopia oraz oryginał do wglądu);
 • oświadczenie wnioskodawcy:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
 • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne (oryginały) o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia;
 • zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (kserokopia oraz oryginał do wglądu);

lub

decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej - jeżeli taka decyzja była wydana na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Spełnienie wymogu posiadania przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. potwierdzają:

 1. dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
 2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
 3. świadectwa szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;
 4. zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;
 5. zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

 

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Opolu szczegóły na stronie bip.um.opole.pl.

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można złożyć korespondencyjnie na adres: Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole lub osobiście w siedzibie Wydziału w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.

 

Osoby zamieszkałe na terenie:

 • miasta Opole, powiatów: namysłowskiego, strzeleckiego – pokój 101, nr tel. 77 422 26 64;
 • powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, oleskiego – pokój 102, nr tel. 77 422 23 66;
 • powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, opolskiego, prudnickiego – pokój 202, nr tel. 77 422 26 67.

 

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)).

 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2323);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1688).

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stronie przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Jeśli decyzja o odmowie wpisu stanie się ostateczna strona ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Opolu o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

Wniosek o wpis na listę KPOF

Oświadczenie – LKPO