WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH - Wydziały - Policja Opolska

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 Naczelnik : nadkom. Grzegorz Kubicki

e-mail : wpa@op.policja.gov.pl

 Sekretariat : tel. 77 422 23 76, faks 77 422  23 69

 

Jak trafić do Wydziału Postępowań Administracyjnych?

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu mieści się w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20, na wyspie Pasiece.

Ulica Powstańców Śląskich na wysokości naszej siedziby jest jednokierunkową i wjechać na nią można od ulicy Strzelców Bytomskich. Do dyspozycji interesantów jest parking wewnątrz posesji lub bezpośrednio na ulicy Powstańców Śląskich. W przypadku parkowania bezpośrednio na ulicy należy pamiętać o wykupieniu biletu parkingowego gdyż jest to strefa płatnego parkowania.

Organizacja przyjęć interesantów pozwala na załatwienie sprawy praktycznie "od ręki" w dni pracujące - poniedziałki od 9.00 do 17.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 (w środy nieczynne) - o ile składane dokumenty są prawidłowo wypełnione i opłacone, a nie jest wymagane postępowanie wyjaśniające w sprawie.

Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek za pośrednictwem poczty uprzejmie prosimy o jej adresowanie na ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, gdyż tam ma siedzibę organ Policji - Opolski Komendant Wojewódzki Policji.

 

Metodyka uzgadniania planów ochrony

Na stronie internetowej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dostępna jest znowelizowana „Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie”.

Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

 

Punkty, w których można bezpłatnie uiścić opłatę skarbową

Opłatę skarbową kierowaną do Urzędu Miasta w Opolu bezpłatnie można uiścić w:


1. kasie Urzędu Miasta w Opolu (szczegóły poniżej),
2. Urzędzie Pocztowym Opole 1 przy ul. Krakowskiej 46 (przy dworcu kolejowym Opole Główne), w okienku nr 7,
3. Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14,
4. Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 19,
5. Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu przy ul. Cementowej 6,
6. Izbie Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7,
7. Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1-go Maja 29,
8. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,
9. Banku Pekao S.A. II oddział w Opolu przy ul. Damrota 2.

GODZINY PRACY KAS W URZĘDZIE MIASTA OPOLA:

RYNEK RATUSZ

 • Poniedziałek -  8.00 - 14.30
 • Wtorek - 8.00 - 14.30
 • Środa - 8.00 - 14.30
 • Czwartek - 8.00 - 14.30
 • Piątek - 8.00 - 14.30

 PL. WOLNOŚCI 7/8

 • Poniedziałek - 8.00 - 14.30
 • Wtorek - 8.00 - 14.30
 • Środa - 8.00 - 14.30
 • Czwartek - 8.00 - 17.30
 • Piątek - 8.00 - 17.30

 

Uwaga - zmiana przepisów

Informujemy, że 28 marca 2013 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6.03.2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży określające m.in. zakres i tryb kontroli przedsiębiorców zajmujących się tzw. obrotem  specjalnym.

Przypominamy, że Departament Zezwoleń i Koncesji MSW uznał rewolwery ZORAKI K-10, KESERU K-10, jak i inne działające na podobnych zasadach – ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ.  

Ponadto Komendant Główny podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że pistolety WALTER model P-22 i WALTER model P-99 wprowadzone do obrotu przez firmę „KOLTER” jako broń alarmowa kal. 6 mm – są BRONIĄ PALNĄ GAZOWĄ o kal. 9 mm, na której posiadanie zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji jest wymagane pozwolenie. Powyższe stanowisko podzielił Departament Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze przypominamy, że nie stosowanie się do przepisów ustawy, w której mowa powyżej, może rodzić skutki prawne określone w art. 263 kk.

 

 

Druki do pobrania w sprawach pozwoleń na broń

Wzory druków nie są jedynymi obowiązującymi. Można wypełnić wnioski ręcznie według własnej koncepcji. Celem zamieszczenia wzorów jest ułatwienie Wnioskodawcy decyzji co do formy i treści. Wypełnienie niżej wymienionych wzorców w całości gwarantuje, że wniosek lub zawiadomienie nie będzie obarczone brakami.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UPRAWNIAJĄCEJ DO POSIADANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BRONI PALNEJ pobierz

WNIOSEK O WYDANIE KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI POZBAWIONEJ CECH UŻYTKOWYCH pobierz

WNIOSEK O WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ W CELACH ŁOWIECKICH pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ W INNYCH CELACH pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ pobierz

WZÓR UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY BRONI pobierz

WZÓR UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEWOZOWEJ pobierz

 

Notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia

Uprzejmie informujemy, że od jutra tj. dnia 2 marca 2009 r. dostępny będzie Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia, który prowadzi Krajowa Rada Notarialna na stronie https://www.rejestry.net.pl/ .

To oznacza, że będziemy już mogli uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Informacja ta jest istotna dla spadkobierców właścicieli broni.

Tak jak dotychczas możemy uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia - informacja dla klienta

1. Notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia. Podstawa prawna - rozdział 3a ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1158 z 2008 roku).

2. Zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.

3. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzi Krajowa Rada Notarialna na stronie https://www.rejestry.net.pl/. Rejestr ten dostępny będzie od dnia 2 marca 2009 r.

4. Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia należy rozpocząć od skontaktowania się jednej osoby z dowolną kancelarią notarialną, celem umówienia spotkania u notariusza.

5. Nie ma konieczności sporządzania pisemnego wniosku o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia, jak to ma miejsce w postępowaniu sądowym.

6. Celem pierwszego spotkania u notariusza jest :

a) stwierdzenie możliwości sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w danej sprawie,
b) sprawdzenie kompletności składanych notariuszowi dokumentów,
c) określenie kosztów wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia,
d) ustalenie terminu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - już z udziałem wszystkich zainteresowanych.

7. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

a) otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 30 czerwca 1984 r.,
b) nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku,
c) w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi,
d) spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej,
e) w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą,
f) nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sadzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po nim,
g) testament spadkodawcy nie jest testamentem szczególnym, a ponadto,
h) wszyscy spadkobiercy ukończyli lat 13.

8. Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

a) akt zgonu spadkodawcy,
b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
c) akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
d) testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
e) numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego).

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

9. Koszty związane z poświadczeniem dziedziczenia u notariusza zależą od zakresu czynności dokonywanych przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, liczby zabieranych od notariusza kopii dokumentów (wypisów) niezbędnych wydatków, podatku VAT.

Przykładowo:

a) protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku - 50 zł netto +VAT
b) protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł netto +VAT
c) protokół poświadczenia dziedziczenia - 100 zł netto +VAT
d) akt poświadczenia dziedziczenia - 50 zł netto +VAT
e) wypisy - ok. 100 zł netto +VAT

Ogółem średnia wysokość wszystkich kosztów związanych z wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia nie powinna przekroczyć kwoty 300-500 złotych. Wszelkie informacje natomiast udzielane są przez notariusza nieodpłatnie.

Źródło:

Krajowa Rada Notarialna

www.krn.org.pl

 

Co zrobić w przypadku znalezienia broni lub amunicji

W razie znalezienia broni lub amunicji należy poinformować o tym najbliższą jednostkę Policji. Policjanci ją zabezpieczą.

 

Co należy zrobić w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń

Osoba, która weszła w posiadanie broni lub amunicji po osobie zmarłej obowiązana jest do przekazania broni i amunicji do depozytu właściwego organu Policji tj. organu, na terenie którego zmarły miał miejsce stałego pobytu.
Informację o przypadku zgonu posiadacza broni można przekazać bezpośrednio do Wydziału Postępowań Administracyjnych (tel. 077 422 23 76) lub do najbliższej jednostki Policji, z której policjanci odbiorą broń i/lub amunicję i przekażą ją depozytu w WPA.

Osoba składająca do depozytu broń, amunicję, z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni może:

1) wyrazić zgodę na jej zniszczenie - do protokołu przyjęcia broni oraz amunicji;

2) złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;

3) złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.

W takich przypadkach, opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu.

W przypadku zbycia broni (sprzedaż, darowizna) lub pozostawienia jej sobie przez spadkobiercę opłata jest pobierana od pierwszego dnia zdeponowania. W tym przypadku w celu załatwienia spraw spadkowych warto skorzystać z usług notariusza i uzyskać akt dziedziczenia, gdyż ta procedura z reguły jest szybsza.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o broni i amunicji koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba deponująca - spadkobierca(y) po zmarłej, czyli nowi właściciele broni.
Opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji pobierane są po upływie roku od dnia złożenia jej do depozytu tylko dla osób, które skorzystały możliwości wymienionej w art. 23 ust. 2 ustawy o broni i amunicji.

Do rozporządzenia bronią po osobie zmarłej upoważnione są jej spadkobiercy, co organ Policji ustala na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Aktualnie opłata ze depozyt broni wynosi 2,42 zł za dobę za każdy egzemplarz deponowanej broni. Nie jest pobierana opłata za przechowywanie amunicji.
Nie przekazanie broni palnej Policji i jej posiadanie bez wymaganego pozwolenia na broń stanowi przestępstwo określone w art. 263 § 2 k.k..

Podstawa prawna:

- art. 19, 22, 23 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.); 

- rozporządzenie MSWiA z dnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz.U. Nr 152 poz. 1609).

Co należy zrobić w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o broni i amunicji osoba, która utraciła uprawnienia do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.
Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią i amunicją lub osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj broni.
Za wykonanie powyższego obowiązku uważa się również pozbawienie broni cech użytkowych.
Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć do depozytu właściwego organu Policji (Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, Wydział Postępowań Administracyjnych ul. Powstańców Śląskich 20).
Fakt złożenia broni do depozytu nie stanowi przeszkody do jej zbycia. Osoba składająca broń i amunicję do depozytu (za wyjątkiem znalazcy broni) może również:
· złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;
· złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o broni i amunicji koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w przypadku gdy nie zostanie zbyta w terminie 30 dni. Aktualnie opłata ta wynosi 2,42 zł za dobę za każdy egzemplarz deponowanej broni.
Spadkobiercy ponoszą opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu.
Posiadanie broni palnej bez wymaganego pozwolenia na broń jest przestępstwem określonym w art. 263 § 2 k.k..

 

Co należy zrobić w przypadku utraty broni

Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję (art. 25 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji).
Naruszenie powyższego obowiązku zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy o broni i amunicji jest wykroczeniem i skutkuje obligatoryjnym cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji).

 

Pozwolenia na broń na okaziciela tzw. obiektową

 Świadectwo broni może być wydane:

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

3) podmiotom prowadzącym strzelnicę,

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,

7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych dla osób fizycznych.

Załączniki do wniosku, dla podmiotów ubiegających się o świadectwo broni w trybie art. 29 punkt 1-6:

1. Dla przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony.

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez kierownika jednostki organizacyjnej, który powołał Wewnętrzną Służbę Ochrony, powinien zawierać:

a) uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę broni,
b) stan etatowy dwóch zmian, aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony w ramach powołanej WSO, którzy posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
c) liczbę konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię protokołu powołania WSO,
b) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – gdzie do ochrony niezbędna jest broń,
c) wykaz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia wraz z numerem licencji i wskazaniem Komendy Wojewódzkiej Policji która wydała daną licencję oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,
d) kserokopię instrukcji konwojowej,
e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole, - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

2. Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji:

Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez przedsiębiorcę, który posiada koncesję MSWiA zezwalającą na świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie ochrony osób i mienia, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię posiadanej koncesji MSWiA,
b) kserokopię zawartych umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,
c) kserokopię rejestru zawartych umów oraz ksiąg realizacji umów zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.05.1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz.U.Nr 69, poz. 458). Dotyczy: wszystkich umów do realizacji których niezbędna jest broń palna,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ewidencjonowanie broni i amunicji,
e) wykaz osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia wraz z numerem licencji i wskazaniem KWP, która wydała daną licencję oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
f) kserokopię strony pierwszej oraz części IV i VI uzgodnionych planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie – do których ochrony niezbędna jest broń palna,
g) kserokopię książki służby konwojowej, z której powinno wynikać, że konwoje wykonywane są w tym samym czasie,
h) kserokopię instrukcji konwojowej,
i) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

3. Dla podmiotów prowadzących strzelnicę:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej tj. strzelnicy sportowej,
b) kopię decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,
c) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację „osoby dopuszczonej do posiadania broni” w celach prowadzenia strzelnicy lub szkoleniowym,
d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

4. Dla szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów, kształcących w zawodzie pracownika ochrony:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie danej działalności statutowej lub gospodarczej (np. zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez starostwo, urząd miasta – art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dz.U. Nr 67z 1996 r., poz. 329 z późn.zm.) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
b) wskazanie strzelnicy sportowej na której będzie użytkowana broń (regulamin strzelnicy powinien być zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta),
c) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach prowadzenia strzelnicy lub szkoleniowym,
d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635)..

5. Dla podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych:

a) dokumenty potwierdzające prowadzenie zadań zawiązanych z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych),
b) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach realizacji przedsięwzięć artystycznych,
c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

6. Dla urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw i innych podmiotów, którym pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu:

a) wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia swoich pracowników we wskazany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni palnej,
b) wykaz osób zatrudnionych - posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach ochrony osobistej,
c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1193 zł, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Opole - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Zakupioną broń należy zarejestrować w ciągu pięciu dni od daty jej zakupu. Rejestracji broni, dokonuje organ Policji wystawiający zaświadczenie uprawniające do jej nabycia na podstawie dowodu nabycia broni potwierdzonego przeglądem zakupionej jednostki broni.

Przedsiębiorca nie może posiadać większej liczby broni, niż stan etatowy dwóch zmian aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony (przy ochronie stacjonarnej obiektów, obszarów i urządzeń), ilość egzemplarzy broni niezbędnej do ochrony transportowanych wartości w jednym czasie.

Przedsiębiorca może posiadać broń w postaci strzelby gładkolufowej "Pump-Action" oraz pistolety maszynowe wyłącznie do ochrony konwojowanych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Dla każdej jednostki broni palnej bojowej i gazowej ustalono normatyw amunicji, tj. do pistoletu lub pistoletu maszynowego ilość amunicji wystarczającą do pełnego załadowania czterech magazynków, a do rewolweru oraz strzelby gładkolufowej po 24 sztuki amunicji.

Zasady egzaminu dla osób ubiegających się o broń palną

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 52 poz. 525 z późn. zmianami) osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Szczegółowy sposób i zakres przeprowadzania w/w egzaminu określony został w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

1. Teoretyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni a w szczególności:
* Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 52 poz. 525 z późn. zmianami);
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. (Dz. U. Nr 19 poz. 240) w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadających celom, w którym może być wydane pozwolenie na broń;
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. (Dz. U. Nr 19 poz. 241) w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią;
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 27 poz. 343) w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
* Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 31 poz. 390) w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego;
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000r. (Dz. U. Nr 17 poz. 222) w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne;
* Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zmianami) – w zakresie przestępstw związanych z bronią.

2.  Praktyczna część egzaminu, obejmuje:
- sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, 
- sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
- przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze wniesienie opłaty za egzamin na konto KWP w Opolu, NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 51101014010010072231000000.

 

Pozwolenie na broń w celach sportowych

Osoba posiadająca stały pobyt w województwie opolskim, ubiegająca się o posiadanie broni palnej do celów sportowych składa pisemny wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Wniosek ten składa się bezpośrednio w WPA w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20 lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Korfantego 2 (w godz. 9:00 – 17:00 w poniedziałki i od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku) za pośrednictwem poczty (na ten drugi adres).

Wniosek ten powinien zawierać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe – w przypadku mężatek, data i miejsce urodzenia, PESEL, seria i nr dowodu osobistego przez kogo i kiedy wydany) oraz musi być podpisany.

We wniosku wskazuje się cel posiadania broni oraz uzasadnienie dla liczby sztuk broni, na które ma być wydane pozwolenie.
Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (242 zł na konto Urzędu Miasta Opola),
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim
 • statut stowarzyszenia,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący stowarzyszenia,
 • posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji (licencja właściwego polskiego związku sportowego oraz patent strzelecki),
 • dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm,
 • inne dokumenty uzasadniające wydanie pozwolenia na broń.

OPŁATY :

 1. opłata skarbowa za wydanie pozwolenia : 242 zł wpłacana na konto Urzędu Miasta w Opolu,
 2. orzeczenie lekarskie, orzeczenia psychologiczne - obowiązują ceny umowne,
 3. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia do nabycia broni : 17 zł wpłacane na konto urzędu miasta.

 
Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów: 077 422 26 62, 077 422 26 63, 077 422 23 77, 077 422 23 78.

 

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej lub mienia

Osoba posiadająca stały pobyt na terenie województwa opolskiego, ubiegająca się o posiadanie broni palnej bojowej lub gazowej składa pisemny wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Wniosek można złożyć osobiście w WPA w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20 (w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 17:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Korfantego 2 albo za pośrednictwem poczty (na ten drugi adres).

Wniosek powinien zawierać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe – w przypadku mężatek, data i miejsce urodzenia, PESEL, seria i nr dowodu osobistego przez kogo i kiedy wydany) oraz powinien być podpisany.
We wniosku wskazujemy cel posiadania broni oraz ważną przyczynę. która uzasadnia posiadanie broni palnej w celu ochrony osobistej lub mienia  tj. stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, a także uzasadnienie dla liczby sztuk broni, na które ma być wystawione pozwolenie.

Do wniosku należy dołączyć:

• dowód wniesienia opłaty skarbowej,
• orzeczenie lekarskie,
• orzeczenie psychologiczne,
• dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm,
• inne dokumenty uzasadniające wydanie pozwolenia na broń.

Przed wydaniem zezwolenia na posiadanie broni należy zdać egzamin :
teoretyczny z przepisów dotyczących bezpiecznego posługiwania się bronią oraz
praktyczny ze znajomości budowy broni i umiejętności strzeleckich (na strzelnicy).

OPŁATY :
• opłata skarbowa za wydanie pozwolenia : 242 zł wpłacana do kasu lub na konto Urzędu Miasta w Opolu oraz 17 zł za wydanie zaświadczenia do zakupu broni,
• orzeczenie lekarskie, orzeczenia psychologiczne - obowiązują ceny umowne,
• opłata za egzamin: 500 zł (poprawkowy: 250 zł).
 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 077 422 26 62, 077 422 26 63, 077 422 23 77, 077 422 23 78.