Laboratorium Kryminalistyczne - Wydziały - Policja Opolska

Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Opolu

Naczelnik - mł. insp. Krzysztof Łyżwa

e-mail : lk@opolska.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 422 22 92,  faks 77 422 22 94

 

 

Do zakresu zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy:

- wykonywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz innych podmiotów;
- koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych  i miejskiej Policji na obszarze województwa opolskiego;
- współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania opinii oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
- uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa opolskiego

 

W strukturze Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu funkcjonują cztery zespoły robocze:

ZESPÓŁ DAKTYLOSKOPII

Daktyloskopia to jeden z najstarszych działów kryminalistyki zajmująca się ustalaniem tożsamości osób głównie na podstawie linii papilarnych, które znajdują się na dłoniowej stronie ręki. Identyfikacja daktyloskopijna opiera się na zasadzie 3N tj. niezmienności, nieusuwalności i niepowtarzalności.

Ślady daktyloskopijne stanowią znaczącą cześć śladów ujawnianych i zabezpieczanych na miejscu zdarzenia oraz odgrywają istotną rolę w identyfikacji sprawców przestępstw ze względu na możliwość bezpośredniego wskazywania osób.

Zakres badań:

 • Identyfikacja osób na podstawie linii papilarnych
 • Wnioskowanie o sposobie popełnienia przestępstwa na podstawie ujawnionych śladów linii papilarnych
 • Prowadzenie Wojewódzkiej Rejestracji Daktyloskopijnej
 • Rejestracja śladów i przeszukiwanie w systemie AFIS
 • Ujawnianie, zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, pobieranie materiału porównawczego

W ramach Zespołu Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolufunkcjonują dwie pracownie - badań dokumentów i pisma oraz badań zapisów wizualnych.

 

PRACOWNIA BADAŃ PISMA I DOKUMENTÓW

Zakres badań dokumentów przeprowadzanych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obejmuje klasyczne oraz techniczne badania dokumentów.

W zakresie badań klasycznych mieści się:

 • Analiza porównawcza rękopisów i podpisów
 • Identyfikacja osób na podstawie badań pisma ręcznego i podpisów
 • weryfikacja autentyczności podpisów
 • Identyfikacja wykonawcy podpisu sfałszowanego
 • Podstawy formułowania hipotez  osobopoznawczych o autorze i wykonawcy dokumentu anonimowego

Techniczne badania dokumentów obejmują:

 • Identyfikację techniki wytwarzania dokumentu
 • Analiza form fałszerstwa dokumentów
 • Identyfikację materiałów wykorzystywanych do tworzenia dokumentów
 • Identyfikację grupową i indywidualną urządzeń
 • Badania porównawcze maszynopisów
 • Identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn do pisania
 • Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych i zamazanych
 • Badania krzyżujących się linii graficznych
 • Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymile oraz ich odcisków
 • Określanie autentyczności dokumentów
 • Badania dokumentów zniszczonych

PRACOWNIA CYFROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH

Pracownia badań zapisów wizualnych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zajmuje się badaniami związanymi ze zdarzeniami i osobami utrwalonymi w postaci obrazów, głownie zapisów systemów monitorujących.

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 • Sporządzanie kopii, stopklatek, konwersji i korekty jakości/ czytelności zapisów wizualnych
 • Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych
 • Odczyt zawartości telefonów komórkowych

ZESPÓŁ CHEMII

 • Badania jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i prekursorów
 • Identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych
 • Badania substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji

ZESPÓŁ MECHANOSKOPII

Zespół Mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu skupia trzy pracownie wykonujące badania w zakresie badań wypadków drogowych, mechanoskopii oraz traseologii:

PRACOWNIA BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

Biegli z Pracowni Badań Wypadków Drogowych wykonują badania związane z zaistniałymi wypadkami drogowymi z udziałem pieszych i pojazdów, które polegają na analizie okoliczności, miejsca zaistnienia wypadku, powstałych uszkodzeń pojazdów. Działania te prowadzą do wskazania przyczyn, możliwego przebiegu i skutków wypadków drogowych, dzięki czemu istnieje możliwość wskazania sprawcy zdarzenia.

 • Rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów
 • Określanie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem oraz odległości między nimi
 • Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem jak żarówki, opony, pasy bezpieczeństwa, tarcze tachografów i inne
 • Badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem
 • Określanie marki, rodzaju pojazdu na podstawie elementów lub pozostawionych śladów            

PRACOWNIA MECHANOSKOPII

Mechanoskopia (gr. mechané maszyna + skopeín patrzeć) – technika śledcza skupiająca się  na badaniu śladów pozostawionych przez narzędzia użyte w miejscu przestępstwa. Każda powierzchnia tnąca pozostawia swój niepowtarzalny ślad będący odwzorowaniem wszelkich nierówności, jakie na sobie posiada, powstałych w procesie produkcji lub czynności przystosowujących narzędzie do dokonania przestępstwa.

Zakres badań wykonywanych w pracowni mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obejmuje:

 • Identyfikację narzędzi i innych przedmiotów na podstawie pozostawionych przez nie śladów w czasie mechanicznego działania
 • Określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb
 • Określenie, czy przedmioty lub ich części stanowiły przed rozdzieleniem bezpośrednie całości lub też czy pochodziły z tej samej produkcji (serii)
 • Badania plomb i plombownic
 • Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów
 • Badania mechaniczne urządzeń zamykających
 • Badania mechanoskopijne monet i wyrobów jubilerskich
 • Określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów
 • Badania autentyczności numerów identyfikacyjnych naniesionych na podłożu z metalu, drewna, tworzywa sztucznego, szkła i innych

PRACOWNIA TRASEOLOGII

Traseologia to dział kryminalistyki, który zajmuje się ujawnianiem, zabezpieczaniem i identyfikacją śladów przemieszczania ludzi, zwierząt, pojazdów kołowych oraz przesuwania i wleczenia przedmiotów. Sto głównie ślady obuwia, tropy zwierząt, odwzorowania opon i kół pojazdów.

Zakres badań wykonywanych w pracowni traseologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obejmuje:

 • Ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu
 • Badania oceniająco- typujące śladów traseologicznych
 • Badania identyfikacyjne śladów traseologicznych
 • Wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia
 • Badanie butów na zestawienie par
 • Badania identyfikacyjne środków transportu
 • Badania identyfikacyjne tropów zwierząt

HISTORIA LABORATORIUM

W Opolu od 1954 roku pracowało dwóch techników- fotografów, którzy po ukończeniu kursów eksperckich stworzyli personalne podwaliny służby kryminalistycznej w województwie opolskim. W 1957 roku w powołanym Laboratorium Kryminalistyki pracowało pięciu ekspertów, a w dalszym etapie jego rozbudowy, w 1965 roku zatrudnionych już było czternastu ekspertów. Laboratorium wykonywało w tym okresie ekspertyzy z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii, pisma i dokumentów, fizykochemii oraz biologii, a także było wykonawcą dokumentacji fotograficznej dla potrzeb KWMO. W miarę zdobywania coraz większej wiedzy oraz doświadczenia, w Wydziale Kryminalistyki wykonywano coraz więcej i coraz trudniejszych ekspertyz w zakresie podstawowych badań kryminalistycznych dla potrzeb MO oraz innych organów procesowych województwa opolskiego.

W roku 1992 w wyniku reorganizacji struktur Policji w Polsce, powstało Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Opolu funkcjonujące do chwili obecnej. Rozwój etatowy Laboratorium oraz coraz większa ilość specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas badań zmusiła kierownictwo do opracowania koncepcji przeniesienia go z niewielkiego budynku przy ul. Niemodlińskiej do pomieszczeń dawnego Wydziału Paszportów w budynku Komendy Wojewódzkiej.

24 stycznia 2013 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat akredytacji nr AB 1394 poświadczający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W zakresie udzielonej akredytacji oprócz badań daktyloskopijnych znalazły się także badania śladów traseologicznych (śladów obuwia). W Polsce, oprócz opolskiego, tylko nieliczne laboratoria mogą poszczycić się tak znakomitym potwierdzeniem kompetencji metody badań śladów i spodów obuwia.

Laboratorium, w którym obecnie pracuje 20 osób, w tym biegli i specjaliści certyfikowani wykonujący badania kryminalistyczne z zakresu daktyloskopii, badań pisma i dokumentów, cyfrowych nośników danych, rekonstrukcji wypadków drogowych, mechanoskopii, traseologii oraz chemii. Oprócz wykonawstwa opinii Laboratorium nadzoruje merytorycznie pracę techników kryminalistyki województwa  opolskiego, wspomaga proces kształcenia służb korzystających z usług kryminalistycznych oraz stale podnosi poziom wiedzy zatrudnionego personelu oraz stosuje coraz nowocześniejsze metody badawcze oraz wyposażenie.

 

 

 

 

Praca w Policji