Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ TABLICY INFORMACYJNEJ

W związku z realizacją projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjnych KWP w Opolu przy ulicy Oleskiej” POIS.01.03.01-00-0174/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zapraszamy serdecznie do składania ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zgodnie z poniższym załącznikiem:

 

 

Praca w Policji