ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POLSKI I POLSKIEGO NA CZESKI.

W związku z realizacją projektu "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 zapraszamy serdecznie do składania ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) zgodnie z poniższym załącznikiem:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY