UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ORAZ PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ 62 FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Zamawiający informuje, iż postępowanie związane z realizacją projektu "Drugstop??- transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 o wartości nie przekraczającej wartości progowej (30 tys. Euro), wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity), przedmiotem którego jest dostawa 62 filmów profilaktycznych, zostało unieważnione. Oferta złożona do dnia 16.11.2016 r. do godz. 15:30 przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zlecenia.

W związku z zaistniałą sytuacją zapraszamy ponownie do składania ofert zgodnie z poniższym zaproszeniem :

załącznik:

Praca w Policji